biqərar

biqərar
<fars. bi. . . və ər. qərar> bax qərarsız. İntizarəm vədeyi-vəslin yolunda hər zaman; Hər zəman divanə tək dağlarə düşdüm biqərar. X.. Könül dünyada yar istər; Olubdur biqərar, istər. M. V. V.. Tez gətir xəbər, qoyma intizar; Etmə çox məni zarü biqərar. Nəb.. Cırcırama yaz, bahar, nəğmə oxur biqərar. A. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • biqərar — f. və ə. 1) narahat, rahatsız; 2) ötəri, keçici, müvəqqəti; 3) dözülməz, səbatsız; 4) vədini yerinə yetirməyən, sözünün üstündə durmayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qərar — 1. is. <ər.> 1. Bir məsələni müzakirə etdikdən sonra, hamı tərəfindən çıxarılan nəticə; qətnamə. Qərar layihəsi. Qərarı müzakirə etmək. Qərar vermək (qoymaq) – bir şeyi müzakirə etməkdən, yaxud bir şey haqqında düşündükdən sonra müəyyən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bidar — sif. <fars.> klas. 1. köhn. şair. Oyaq, ayılmış (yuxudan), yuxusuz. Eyləyibsən məni eşqə giriftar; Gündüzüm biqərar, gecələr bidar. M. P. V.. Bidar etmək (qılmaq) – ayıltmaq, oyatmaq. Əcəl xabından, əfqanlar çəkib, Məcnunu bidar et! F..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bihüdud — sif. <fars. bi. . . və ər. hüdud> Hüdudsuz, nəhayətsiz, ucsuz bucaqsız. Dəryayi bihüdud idi çərxi zümürrüdin; Könlüm misalı mövczənü biqərar idi. M. H.. // Hədsiz, son dərəcə. İstəyir məxluq ona təzim qılsın, bihüdud; Saxlasın hər ehtiramın …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cırcırama — is. zool. Əlvan qanadları uçarkən cır cır səsi verən uzungövdəli cücü. Cırcırama yaz, bahar; Nəğmə oxur biqərar. A. S.. Xoş sükut içində yalnız cırcıramaların aramsız, yeknəsəq səsi eşidilirdi. İ. Ə.. Yayın cırcıramasında – yayın ən isti çağında …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • giriftar — sif. <fars.> Tutulmuş, düçar, mübtəla. <Pişik siçana dedi:> Çəngəlimə indi giriftarsan; Ta ki edirsən belə rəftar sən. S. Ə. Ş.. Giriftar etmək – düçar etmək, məruz qoymaq, mübtəla etmək. Gər səhhətə qadir olsa bimar; Dərdə özün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gənc — 1. 1. sif. Yeniyetmə, cavan, hələ yaşa dolmamış (qoca ziddi). – Araz çalışqan, zəhməti sevən, öz qüvvət və məharətinə inanan ciddi və iradəli bir gənc idi. A. Ş.. Bizim aramızda . . yeddi səkkiz nəfər gənc tələbə, bir nəfər də kiçik komandir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hicab — is. <ər.> klas. 1. Pərdə, örtü. Yaşadıqca cavanlana, enlənə; Bir hicabda, bir pərdədə əylənə. M. P. V.. // Məc. mənada. Üzdən götürüb ədəb niqabın; Rəf eylədilər həya hicabın. F.. 2. İslam dinində: yad kişilərə görünməmək üçün qadınların… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zaman — is. <ər.> 1. Vaxt, müddət. O hadisədən çox zaman keçdi. – Unudubsan məni xeyli zamandı. A. Ə.. <Birinci əyan:> Bu qədər zaman paytaxtdan ayrıldığı heç yox idi. . . Ü. H.. Aradan üç aya qədər bir zaman keçmişdi. S. H.. <Beyrək>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zar — 1. <fars.> klas. 1. Səslə, yanıqlı yanıqlı ağlayan, inləyən, nalə edən, nalan (adətən izafətlərdə işlənir). Aşiqi zar. Bülbüli zar. // Yanıqlı yanıqlı, həzin həzin ağlama, inləmə; fəğan, nalə. Zar getmək – yanıqlıyanıqlı ağlamaq, fəğan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”